Apie įmonę

Viremidos statyba – tai 2006 metais įkurta ir Viremidos įmonių grupei priklausanti įmonė. Pagrindinė įmonės veikla yra komercinių ir pramoninių pastatų statyba.

Viremidos statybos būstinė yra Klaipėdos mieste, o didžioji dalis darbų yra atliekama Vakarų Lietuvoje, Klaipėdos regione.

Nuo įkūrimo Viremidos statyba įvykdė daug sudėtingų statybos projektų. Didžioji dalis statybos projektų buvo įvykdyta privačiame sektoriuje, kur užsakovai pasižymi ypatingu reiklumu, todėl viena iš mūsų vertybių yra lankstumas – mes prisitaikome prie Kliento, išklausome jo poreikius ir pasiūlome patirties patikrintą sprendimą.

Viremidos statyba beveik visus rangos darbus atlieka savomis jėgomis. Tai užtikrina aukštą darbų kokybę ir labai aiškius garantinius įsipareigojimus. Darbus kurių įmonė nevykdo, atlieka tik laiko patikrinti ir patikimi partneriai teikiantys aukšto lygio paslaugas.

Viremidos statyba kartu su partneriais gali atlikti darbus nuo projektavimo iki raktų.

Geriausias Viremidos statybos įvertinimas – tai pakartotiniai klientų užsakymai. Labai juos vertiname, nes tai rodo, kad einame teisingu keliu.

Įmonės sertifikatai

Misija

Kurti ilgalaikę bei tvarią vertę. Orientacija į ilgalaikį rezultatą ir veiklos tęstinumą, lemia tai jog grupės kompanijos veikia socialiai atsakingai ir griežtai laikosi verslo etikos normų bei socialinės atsakomybės principų. Grupės strategija yra nuoseklus augimas, todėl prioritetas yra skiriamas ne augimo dinamikai, bet tvarumui.

Vizija

Tapti patikimiausia komercinių ir pramoninių pastatų statybos įmone Klaipėdos regione ir Vakarų Lietuvoje.

Atsakomybė

Jaučiame atsakomybę už vykdomą veiklą ir esame pajėgūs ją prisiimti. Visus darbus Viremidos statyba atlieka savo ir laiko patikrintų partnerių jėgomis. Tai leidžia laiku ir kokybiškai įgyvendinti visus projektus bei drąsiai prisiimti garantinius įsipareigojimus.

Skaidrumas

Veikiame skaidriai, sąžiningai ir visada laikomės duoto žodžio ir įsipareigojimų.

Profesionalumas

Siekiame nuolat tobulinti savo įgūdžius. Sekame naujausius pasiekimus ir pasaulines tendencijas. Verslo naujoves stengiamės pritaikyti mūsų vykdomuose projektuose. Savo veikloje taikome ir nuolat tobuliname pasaulinius kokybės ISO 9001:2001, Aplinkos apsaugos ISO 14001:2005 bei Darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001 standartus.

VERTĖ

Kiekvienas klientas yra daugiau negu paslaugos pirkėjas, tai – verslo partneris. Statydami komercinį ar pramoninį pastatą mes padedame klientui gerinti savo verslo infrastruktūrą. Kokybiškai ir laiku įvykdytas statybos projektas leis greičiau jame pradėti veiklą, kurti vertę. Vykdydami kliento užsakymą mes vertiname kaip pastatas bus eksploatuojamas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Siekiame, kad mūsų pastatytas pastatas klientui kurtų vertę visą savo eksploatacijos laiką. Visada siekiame greitai orientuotis ir prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos. Atsakingai ir efektyviai valdyti resursus bei greitai juos sutelkti tikslų įgyvendinimui. Įmonė nuo pat savo veiklos pradžios laikosi principo „Kuriame vertę visam gyvenimui.“

Verslo etika

Individualūs kiekvieno darbuotojo veiksmai atliekant savo pareigas lemia visos kompanijos rezultatus ir jos reputaciją visuomenėje. Nuo 2010 metų Viremidos statyba turi nustačiusi ir griežtai laikosi verslo etikos kodekso nustatančio bendrus principus, kuriais turi vadovautis darbuotojai tam, kad jų veiksmai būtų išvien su kompanijos vizija, misija ir vertybėmis.

Įmonės politika

KOKYBIŠKAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS – PATENKINTAS UŽSAKOVAS IR ABIPUSĖ NAUDA

MAŽIAU ATLIEKŲ- MAŽESNIS POVEIKIS APLINKAI

SVEIKI IR SAUGŪS ŽMONĖS MŪSŲ STIPRYBĖ

Aplinkos apsaugos vizija – nuolat mažinti neigiamą įmonės veiklos poveikį aplinkai.

Kokybės vizija – maksimaliai patenkinti įvairių su įmone susijusių grupių interesus, poreikius ir lūkesčius.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vizija – įmonėse dirbantys darbuotojai yra saugūs ir sveiki, dėl to efektyviau atliekami darbai bei gerėja įmonės įvaizdis.

Įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už saugių ir sveikų darbuotojams sąlygų sudarymą, įmonės veiklos ir atliekamų paslaugų kokybę bei už daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

  • Dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015; LST EN ISO 45001:2018 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulinti;
  • Imtis priemonių, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų suvokiama visų įmonės darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu;
  • Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas, kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traukomis ir susirgimams, taip pat atitinkančias organizacijos paskirtį, dydį ir kontekstą bei derančius su konkrečiu DSS rizikos ir DSS galimybių pobūdžiu ir yra įsipareigojusi darbuotojams ir, jeigu yra, jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti;
  • Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones;
  • Telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų siekti įmonės užsibrėžtų tikslų;
  • Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema padėtų tobulinti įmonėje veiklą;
  • Reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
  • Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus.

Visi įmonės darbuotojai susipažinę su kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika bei įmonės tikslais, aiškiai žino savo atsakomybę. Tai leidžia užtikrinti, kad įstatymai ir kiti norminiai aktai būtų vykdomi.